Kitaplar

Kitaplar

Millett, Kate. Cinsel Politika. İstanbul: Payel Yayınları 1973.

Yüzgün, Arslan. Eşcinselliğin Tarihi. Hüryüz Yayınları 1986.

Hiçyılmaz, Ergun. Çengiler, Köçekler, Dönmeler, Lez’olar. Cep Kitapları Yayınları 1991.

Godenzi, Alberto. Cinsel Şiddet: Yaşayanların, Yaşatanların Anlatımlarıyla. İstabul: Ayrıntı Yayınları 1992.

Segal, Lynne. Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 1992.

Scully, Diana. Cinsel Şiddeti Anlamak: Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Metis Yayınları 1994.

Cohen, David. Erkek Olmak. İstanbul: Alan Yayıncılık 1995.

Schmitt, Arnove Jehoeda Sofer. Müslüman Toplumlarda Erkekler Arası Cinsellik ve Erotizm. Kavram Yayınları 1995.

Lloyd, Genevieve. Erkek Akıl: Batı Felsefeinde ‘Erkek’ ve ‘Kadın’. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 1996.

Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis Yayınları 1997.

Connell, R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 1998.

Mater, Nadire. Mehmedin Kitabı: Güneydoğu’da Savaşmış Askerler Anlatıyor.İstanbul: Metis Yayınları1998.

Onaran, Oğuz ve diğ. Eskişehir’de Erkek Rol ve Tutumlarına İlişkin Alan Araştırması.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1998.

Çekirge, Pınar. Yalnızlık Adasının Erkekleri: Psikososyal Açıdan Eşcinsellik.Arma Eğitim Gereçleri Yayıncılık 1999.

Mondimore, Francis Mark. Eşcinselliğin Doğal Tarihi.Sarmal Yayınları 1999.

Bröckling, Ulrich. Disiplin: Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 2001.

Bly, Robert. Sert Erkek Güçlü Erkek. İstanbul: Gendaş Kültür 2002.

Ghiglieri, Michael P. Erkeğin Karanlık Yüzü. Ankara: Phoenix Yayınevi 2002.

Hocaoğlu, Murat. Eşcinsel Erkekler: Yirmi Beş Tanıklık. İstanbul: Metis Yayınları2002.

Lupton, Deborah. Duygusal Yaşantı: Sosyo-Kültürel Bir İnceleme. İstanbul:Ayrıntı Yayınları 2002.

Pollack, William. Harbi Delikanlılar: Oğullarımızı Delikanlılık Efsanesinden Nasıl Koruruz?Klan Yayınları 2002.

Akyüz, Sinan. Etekli İktidar: Erkek Hakları Kitabı.İstanbul: Alfa Yayınları 2003.

Bhasin, Kamla. Ataerkil Sistem: Erkeklerin Dünyasında Yaşamak.İstanbul: Kadav, 2003.

Altınay, Ayşe Gül. The Myth of the Military Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey. New York: Palgrave Macmillan 2004.

Baird, Vanesa. Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller.İstanbul: Metis Yayınları 2004.

Real, Terrence. Erkekler Ağlamaz. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi 2004.

Arslan, Umut Tümay. Bu Kabuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk. İstanbul: Metis Yayınları 2005.

Demez, Gönül. Kabadayıdan Sanal Delikanlıya: Değişen Erkeklik İmgesi. Babil Yayınları 2005.

Saraçgil, Ayşe. Bukalemun Erkek: Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat. İstanbul: İletişim Yayınları 2005.

Şen, Serdar. Cumhuriyet Kültürünün Oluşum Sürecinde Bir İdeolojik Aygıt Olarak Silahlı Kuvvetler ve Modernizm, Nokta Yayınları 2005.

Kudat, Ayşe. Satılık Erkeklik: Tarihten Günümüze Erkek Cinselliğinin İstismarı. İstanbul: Doğan Kitap 2006.

Salzman, Marian ve diğerleri. Erkeklerin Geleceği: Metroseksüellikten Überseksüelliğe. Media Cat Kitapları 2006.

Berghan, Selin. Lubunya: Transeksüel Kimlik ve Beden. İstanbul: Metis Yayınları 2007.

Kentel, Ferhat ve diğerleri.Milletin Bölünmez Bütünlüğü: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler). TESEV Yayınları 2007.

Kudat, Ayşe. Al Kocayı Vur Sopayı: Sevenler Arasında Şiddet. İstanbul:Doğan Kitap 2007.

Çınar, Özgür Heval ve Coşkun Üsterci (der.). Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Mutluer, Nil (der.).Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul: Varlık Yayınları 2008.

Selek, Pınar. Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yayınları 2008.

Çoban, Barış (haz.). Medya, Miliyetçilik, Şiddet.Su Yayınları 2009.

Ergun, Zeynep. Erkeğin Yittiği Yerde: 21. Yüzyıl Türk Romanında Toplumsal ve Siyasal Arayışlar (2000-2006). İstanbul: Everest Yayınları 2009.

Kuruoğlu, Huriye (edt.).Erkek Kimliğinin Değişe(meyen) Halleri, İstanbul: Beta Yayınları 2009.

Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkânsız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları 2009

Bribiescas, Richard G.Erkekler. Doruk Yayınları 2010.

Davies, Steven Paul. Eşcinsel Sineması Tarihi: Sinemada Görünür Olmak. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık 2010.

Goldberg, Herb. Erkek Olmanın Tehlikeleri. Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları 2010.

Akgül, Çiğdem. Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Dipnot Yayınları 2011.

Bozok, Mehmet. Soru ve Cevaplar Erkeklikler. İstanbul:Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği 2011.

Bozok, Mehmet. Masculinities: Questions and Answers. İstanbul: Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği 2011.

Erdoğan, İlker (edt.). Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil. İstanbul:Kalkedon Yayınları 2011.

Thoma, Dieter. Babalar: Modern Bir Kahramanlık Hikayesi. İstanbul: İletişim Yayınları 2011.

Atay, Tayfun. Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları 2012.

Çeki, Mesut (der.).Bilinen Sır Sosyalist Erkekler. Akademi Yayınları 2012.

Güngör, Aras (yay. haz.). Trans Erkek: Kadından Erkeğe Transeksüellerin Deneyimleri. Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği 2012.

Oksaçan, Halit Erdem. Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi. Tekin Yayınevi, 2012.

Sancar, Serpil. Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yayınları 2012.

Yamak Ateş, Sanem. Asker Evlatlar Yetiştirmek: II. Meşrutiyet Döneminde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri. İstanbul: İletişim Yayınları 2012.

Karakaş, Burcu ve Bawer Çakır. Erkeklik Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ’ın Hikayesi. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Sünbüloğlu,Nurseli Yeşim (der.). Erkek Millet Asker Millet: Türkiye’de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Türk, H. Bahadır. Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler: Çizgi Roman ve Fotoromanda Erkeklik Temsilleri Üzerine Denemeler. İstanbul: İletişim Yayınları 2013.

Zeybekoğlu, Özge. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik Olgusu, Ankara: Akademik Kitaplar 2013.

Yücel, Ebru. Güç İlişkileri Açısından Delikanlılık. Doğu Kitabevi 2013.

Aktaş, Fatma Oya. Being a Conscientious Objector In Turkey: Challenging Hegemonic Masculinity in a Militaristic Nation-State, Saarbrücken: Lambert Publishing 2014.

Demren, Çağdaş. Kahvehane Erkekliği: Ankara’da Bir Gecekondu Mahallesi Örneği.Ankara:Gece Kitaplığı 2014.

Öztan, Güven Gürkan. Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik, Proganda. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 2014.

Yücel, Volkan. Kahramanın Yolculuğu: Mitik Erkeklik ve Suç Draması. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 2014.

Akaltun, Ayşe (yay. haz.). Erkekler. Ankara: Notabene Yayınları 2015.

Güngör, Aras. Öteki Erkekler. İstanbul: Sel Yayıncılık 2015.

Bourdieu, Pierre. Eril Tahakküm. İstanbul: Bağlam Yayıncılık 2015.

Öner, Aysun. Beyaz Yakalı Eşcinseller: İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri. İstanbul: İletişim Yayınları 2015.

Özyeğin, Gül. New Desires, New Selves: Sex, Love, and Piety among Turkish Youth.NYU Press2015.

İri, Murat. Türk Sineması’nda Erkeklik Performansları. Derin Yayınları 2016.

Günay-Erkol, Çimen. Broken Masculinities: Solitude, Alienation, and Frustration in Turkish Literature After 1970.Budapest NY: Central European University Press 2016.

Öncül, İlknur. Adalet Kıskacında Erkeklik. Ankara: Odtü Yayıncılık 2016.

Özarslan, Osman. Hovarda Alemi: Taşrada Eğlence ve Erkeklik. İstanbul: İletişim Yayınları 2016.

Walbyi, Sylvia. Patriyarki Kuramı. Ankara: Dipnot Yayınları 2016.

Boratav, Hale Borak ve diğerleri. Erkekliğin Türkiye Halleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2017.

Paterman, Carole. Cinsel Sözleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Çelik, Gizem. Öldüren Erkeklikler: Esine Siddet Uygulamis Cezaevindeki Erkekler, Nota Bene Yayınları 2017. 

hooks, bell. Değişme İsteği: Erkekler, Erkeklik ve Sevgi. BGST Yayınları 2018. 

 Özgür, Özlem. Türk Sinemasında Baba Temsili, Palet Yayınları 2018.


 

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya