Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları

*Ulusal/Ulusaşırı, yerel/küresel, Global Kuzey/Güney gibi ikiliklerin erkeklerin deneyimleri ve erkeklik tahayyülleri üzerindeki etkileri 

*Devam eden savaşlar, etnik/dinsel çatışmalar, yerel direnişler ve müşterek gelecek tahayyülümüzde erkekliğin yeri 

*Militaristleşme, askeri harcamalar, ulusaşırı örgütlerin barış gücü operasyonları ve barış 

*Cinsellikler, bedensellikler, arzu, pornografi 

*Mahremiyet, duygular, öznellikler 

*Neoliberal ekonomi politikaları, istihdam, cinsiyet temelli işbölümü 

*Cinsel kimlikler, müphem erkeklikler, “queerleştirme”, akışkanlık ve olumsallık 

*Feminizmlerin ve LGBTİ hareketin erkeklik çalışmalarıyla ilişkisi ve etki alanı 

*Cinsiyetçilik ve heteroseksizmle mücadelede erkekliğe ilişkin mevcut kavramların işlevleri 

*Bilgi üretim süreçlerindeki ve akademideki hiyerarşinin Erkeklik Çalışmalarıyla ilişkisi

 

 

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya