Tezler

TEZLER

Doktora Tezleri:

Remington, Pete. Father and son relationships in the post World War II Western film. Ege Üniversitesi, 1998.

Yüksel, Aysun Nesrin. Toplumu yansıtan bir öge olarak yıldız olgusu: Türkiye gerçeği ve iki örnek. Anadolu Üniversitesi, 1998.

Kılıçarslan, Cem. Religion and manliness in the pragmatic ideology of Hollywood. Hacettepe Üniversitesi, 2003. 

Bilgin, Elif. An analysis of Turkish modernity through discourses of masculinities. ODTÜ, 2004.

 Braaten, Sidsel. Contested masculinity: Sexuality, love and resistance among young male leftist in Istanbul. Oslo University Faculty of Social Sciences Department for Sociology and Social Geography, 2004.

Demren, Çağdaş. Kahvehane erkekliği: Ankara'da bir gecekondu mahallesi örneği. Hacettepe Üniversitesi, 2007.

Kancı, Tuba. Imagining the Turkish men and women: Nationalism, modernism and militarism in primary school textbooks, 1928-2000. Sabancı Üniversitesi, 2007.

Günay-Erkol, Çimen. Cold War Masculinities in Turkish Literature: A Survey of March 12 Novels. Faculteit der Letteren, Leiden University, 2008.

Özbay, Cenk. Retailed Lives: Governing Gender and Work in Globalizing Istanbul. University of Southern California, 2010.

Açıksöz, Salih Can. Sacrificial Limbs of Sovereignty: Disabled Veterans, Masculinity, and Nationalist Politics in Turkey. University of Texas, 2011.

Akyüz, Selin. Political manhood in 2000’s Turkey: Representations of different masculinities in politics. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2012.

Hacısoftaoğlu, İlknur. Güreşte erkekliğin inşası. Hacettepe Üniversitesi, 2012.

Koçer, Zeynep. 1960lar ve 1970lerde Yılmaz Güney’in yıldız imgesindeki erkeklik kurulumları. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2012.

Yücel, B.Volkan. 2000’lerde erkekliğin kamera-politik inşası: Kurgusal suç kahramanlığı sentezi, kimlik ve söylemi.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2012.

Bozok, Mehmet. Constructing local masculinities: A case study from Trabzon, Turkey. ODTÜ, 2013.

Çetin, Çağlar. Why have there been no men artists? Analyzing awareness of masculinities through the artworks of "men" artists post 1990 in Turkey. SabancıÜniversitesi, 2013.

Yüksel, Eren. 2000’ler Türkiye sinemasında erkeklik krizi ve erkek kimliğinin inşası. AnkaraÜniversitesi, 2013.

Akdoğan, Özge Güven. Popüler Türkiye sinemasında gülünçleştirilen erkeklik. AnkaraTeknik Üniversitesi, 2014.

Öztürk, Aslıhan Burcu. Erkeklik ve kadına yönelik aile içi şiddet: Eşine şiddet uygulayan erkekler. Hacettepe Üniversitesi, 2014. 

Akçay, Sinan. Ruh sağlığı ve erkeklik: Hegemonik erkeklik bağlamında ruhsal hastalığı olan erkeklerin yaşam deneyimlerini anlamak, Hacettepe Üniversitesi, 2016.

Çakmak, VeyselMehmet. Examining honor culture in Turkey: honor, manhood, & man-to-man response to insult. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016.

Gökpınar, Bahadır. 17-18-19. yüzyıl Osmanlı yazınında erkek-lik (ler) kurgusu, Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi, 2016.

Sarı, Mehmet. 2000'ler bağımsız Türk sinemasında omega erkekler: Kurbanlık ve failliğin yeniden inşası, İstanbul Üniversitesi, 2016. 

Şahin, Muhittin. Toplumsal cinsiyet hareketliliğinde erkekliğin dönüşümü: Eğitim, kültür ve etkileşim, Ankara Üniversitesi, 2016.

 

Yüksek Lisans Tezleri

Evans, Cressida. Turkish fathers attitudes to and involvement their fathering role. Boğaziçi Üniversitesi, 1997.

Kılıçbay, Barış Bora. Popüler Türk sinemasında erkekliğin sunumu: Cüneyt Arkın örneği. Ankara Üniversitesi, 1999.

Berksü, Heves. Symbolic masculine and feminine identities in Turkish Grand National Assembly, ODTÜ, 2000.

Demren, Çağdaş. Ataerkillik ve erkeklik biçimlerinin karşılıklı ilişkileri ve etkileşimleri, Hacettepe Üniversitesi, 2001.

Özek, Zeynep. The Making of Adam and Eve: ‘Changing’ concepts of masculinity and femininity in patriarchal Britain, Hacettepe Üniversitesi, 2002.

Samurçay, Cem. Dreaming of liberation: Codes of masculinity in some upper middle class literati male texts, Boğaziçi Üniversitesi, 2002.

Sever, Mustafa. Toplumsal-kültürel bağlamda babalık kurgu ve pratiklerinin çocuk eğitimine etkileri: Üç kuşak babalar üzerine karşılaştırmalı bir araştırma.Ankara Üniversitesi, 2002.

Erdoğan İşeri, Ebru. Reflections of masculinity in Quentin Tarantino’s Reservoir Dogs, Pulp Fiction and David Fincer’s Fight Club. Hacettepe Üniversitesi, 2003.

Erol, Maral. İktidar, teknoloji ve maskülinite. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

Karamollaoğlu, Aslı. Doksanlı yıllar ve sonrasında Hollywood sinemasında eril narsizm ve fallik karakter temsilleri. Ege Üniversitesi, 2004.

Sarı, Umut. Men who desire to conquer: Romantic. Boğaziçi Üniversitesi, 2004.

Akyüz, Selin. Erken Cumhuriyet Döneminde erkek imgesinin kurgulanışı: Akbaba dergisi örneğinden bir karikatür incelemesi. Hacettepe Üniversitesi, 2005.

Bozok, Mehmet. Erkekliğin sosyokültürel inşası: Ankara Tepecik Mahallesi örneği. Hacettepe Üniversitesi, 2005.

Delice, Serkan. The construction of masculinities in orientalist discourse: A discussion of Lady Mary Wortley Montagu's the Turkish Embassy Letters. Boğaziçi Üniversitesi, 2005.

Özbay, Cenk. Virilities for rent: Navigating masculinity, sexuality, and class in İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi, 2005.

Akis, Yasemin. Profeminist men: Disguised allies of feminism in the academia. ODTÜ, 2006.

Biricik, Alp. Diagnosis…Extremely Homosexual: (Re)Constructing Hegemonic Masculinity Through Militarized Medical Discourse in Turkey. Central European University, 2006.

Farımaz, Pınar. The Reconstruction of ‘hegemonic masculinity’: An analysis through Erkekçe, 1981-1990. Boğaziçi Üniversitesi, 2006.

Sezgin, Neslihan. Bir popüler kültür örneği olarak Kurtlar Vadisi Dizisinde erkek kimliğinin sunumu. Maltepe Üniversitesi, 2006.

Taşkale, Ali Rıza. Türk ordusu ve toplumsal meşruiyet üretme süreçleri.Hacettepe Üniversitesi, 2006.

Timuroğlu Bozkurt, Senem. Esat Mahmut Karakurt’un roman(s)larında erkek kahramanlar. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2006.

Uçan, Gülten. Kurtlar Vadisi dizisinde milliyetçi ideoloji ve milli kimliğin inşası. Ege Üniversitesi, 2006.

Başaran, Oyman. Militarized medical discourse on homosexuality and hegemonic masculinity in Turkey.Boğaziçi Üniversitesi,2007.

Birtek, Betül Feyzan. Toplumsal cinsiyet açısından sosyal değişimlerin Türk sinemasında erkek kimliklerine yansıması: Koca rolü (1980-2000 yılları arası). Marmara Üniversitesi, 2007.

Kundakçı, Fatma Seda. İktidar, ataerkillik ve erkeklik: Ankara örneğinde erkek akademisyenler üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi, 2007.

Umut, Melis. Representations of masculinities in the post-1960s Turkish cinema. Sabancı Üniversitesi, 2007.

Taş, Birkan. Men celebrating masculinity: Bears: just as regular guys. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.

Yardımcı, Fatih. Modern Türk şiirinde baba. Sakarya Üniversitesi, 2007.

Acar, Yunus. The presentation of changing social values of masculinity and femininity in accordance with the ıllusionary reality of ‘American dream’ in Edward Albee's absurdist plays. Dumlupınar Üniversitesi, 2008.

Akın, Deniz. Bargaining with Heteronormativity: Elaborations of Transsexual Experiences in Turkey. University of Bergen, 2009.

Aktaş, Fatma Oya. Being a Conscientious Objector in Turkey: Challenging Hegemonic Masculinity in a Akın Militaristic Nation State. Central European University, 2009.

Başak, Ahmet Serkan. Savaş sanatları sosyolojisi ve erkekliğin inşası. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Çelik, İlknur. The effects of culturally constructed gender roles on individuals: The case of masculinity in the plays of Arthur Miller, Tennessee Williams, and Sam Shepard. Fatih Üniversitesi, 2009.

Çolak, Özlem. Eşcinsellere yönelik nefret suçları ve toplumun bu suçlar kapsamında faile ve mağdura yönelik tutumları.İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 2009.

Ertan Cihan. Türkiye’de erkeklik imgesi ve eşcinsel kimliği. Akdeniz Üniversitesi, 2009.

Kızılkan, Nurhayat. Spaces of masculinities: Bachelor rooms in Süleymaniye. ODTÜ, 2009.

Sayan, Pınar. New nationalisms in Turkey in the field of popular art: The case of Kurtlar Vadisi. BoğaziçiÜniversitesi, 2009.

Tok, Hıdır. Bir eylem ve toplumsal hareket yöntemi olarak anti militarizm ve vicdani red. Ege Üniversitesi, 2009.

Zeybekoğlu, Özge. Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik olgusu. Akdeniz Üniversitesi, 2009.

Akgül,Çiğdem. Cinsiyet ve militarizm. Ankara Üniversitesi, 2010.

Aktaş, Fatma Oya. Türkiye’de erkekliğin kurgulanışında askerliğin yeri. İstanbul Üniversitesi, 2010.

Eyiişleyen, Nilüfer. Representations of masculinity in the post-1990s popular Turkish cinema. Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

Germen, Baran. Homoerotic desire and the artist manqué. Bilgi Üniversitesi, 2010.

Güven, Oğuz. Sait Faik’in hikâye ve romanlarında homoerotizm, erkek imgesi ve kadın temsilleri. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2010.

Mingü, Kamil. Hollywood sinemasında androjen erkek temsili. Ankara Üniversitesi, 2010.

Özdemir, Omca. Bir iktidar tekniği olarak kadına yönelik tecavüz tehdidi. Ankara Üniversitesi, 2010.

Üstünel, Anıl Özge. The construction of masculine self among youth in Turkey. Boğaziçi Üniversitesi, 2010.

Aykaç, Şafak. Şehitlik ve Türkiye’de militarizmin yeniden üretimi: 1990-1999. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

Çol, Berna. Understanding conscientious objection as resistance: Theories of self in Stirner and Foucault. ODTÜ, 2011.

Düzcan, Ebubekir. Kolektif bellekte zorunlu askerliğin meşruiyeti ve dönüşümü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2011.

Kalkın, Burçin. Yeni Türkiye sinemasında kenar mahalle ve erkeklik. Hacettepe Üniversitesi, 2011.

Karatop, İbrahim Tevfik. New Muslim Male Subjectivities: Masculinities in the “Hizmet” Movement. Sabancı Üniversitesi, 2011.

Ok, Sinan. Erkeklik krizi ve işsizlik. Ankara Üniversitesi, 2011.

Öztürk, Akif. Bir erkeklik alt alanı olarak eşcinsel erkeklik alanı. Akdeniz Üniversitesi, 2011.

Sungur, Altan. Masculinity and honour perception: A case study in Tepebağ district-Adana-Turkey. ODTÜ, 2011.

Şora, Çağlayan. Özne ve iktidar ilişkileri bağlamında toplumsal cinsiyetin inşası. Hacettepe Üniversitesi, 2011.

Yalçınöz, Büşra. From being a son to being a father: An intergenerational comparison of fatherhood in Turkey. Bilgi Üniversitesi, 2011.

Akbaş, Ezgi. Türkiye’de sosyal medyada futbol taraftarlarının erkeklik söylemleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

Gülpınar, Turgay. Şehitliğin inşası ve imhası: Turan Emeksiz örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Gürel, Erdinç. Siber-alemde kimlik, cinsellik ve homonormatif izler. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

Özküralpli, İlkay. Male as the victim of rape: An ontology of rape out of the ethical critique of power. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

Öztemir, Neşe. La représentation du masculin dans le cinéma populaire Turc actuel. Galatasaray Üniversitesi, 2012.

Renkmen, Mert Seymen. Evlilik programlarında hegemonik erkekliğin inşası, temsili ve ataerkil söylem. Ankara Üniversitesi, 2012.

Sapmaz, Semih. Conscientious objection: A contestation of citizenship in Turkey. ODTÜ, 2012.

Tecik, Zeynep. Fatherhood experiences of lower-middle class men: The case of Eskisehir. ODTÜ, 2012.

Topçu, Şenol. 1980 sonrası Türk öyküsünde erkek ve erkeklik olgusu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012.

Utanır, Ayşen. İhsan Oktay Anar'ın romanlarında erkekler ve erkeklik imgesi. Gaziantep Üniversitesi, 2012.

Alacaoğlu, İsmail. Eşcinsel edebiyatta erkeklik kurguları. Ege Üniversitesi, 2013.

Aygül, Zeynep. Türkiyeli erkeklerin karşılıklı gündelik konuşmalarında ‘erkek olmak’ üzerine anlam kuruşlarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi, 2013.

Barutçu, Atilla.Türkiye’de erkeklik inşasının bedensel ve toplumsal aşamaları. Ankara Üniversitesi, 2013.

Işık, Sultan. The changing masculinity identity: Changes in upper-middle class former Islamist men after February 28. İstanbul ŞehirÜniversitesi, 2013.

Kesikli, Ekinalp. Militarism in turkey and conscientious objection as an antimilitarist act of civil disobedience. Sabancı Üniversitesi, 2013.

Sayılan, Gülden. Conscientious objection in Turkey: A study of social representations. ODTÜ, 2013.

Türkoğlu, Beril. Violence as a way of reconstructing manhood: The role of threatened manhood and masculine ideology on violence against women. ODTÜ, 2013.

Az, Elif İrem. Military masculinities in the making: Professional military education in contemporary Turkey. Sabancı Üniversitesi, 2014.

Güler, Emre. Masculinities in Early Turkish Republican novels (1924-1951). İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014.

Demirtaş, Haşim. Türk sinemasında 1960-1980 yılları arasında çizgi roman uyarlaması fantastik filmlerde erkek kahraman temsili. Anadolu Üniversitesi, 2014.

Karacagil, Zeynel. Erkek olma yolunda ‘askerlik durağı’. Ankara Üniversitesi, 2014.

Özekici, Mert. Türkiye’de hegemonik erkeklik olgusu ve Serdar Akar filmleri. Marmara Üniversitesi, 2014. 

Sağlam, Müzeyyen. Orhan Pamul’un romanlarında erkeğin iktidarı. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2014.

Taşıtman, Ayşegül. Terbiye edilen bedenler, tecrübe edilen erkeklik: Sünnet ritüeli. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014.

Yaşayan, Vahit. Acting out black “Mask-ulinity”: Male struggles for identity in three plays by August Wilson. Hacettepe Üniversitesi, 2014.

Altundaş, Eylül. Erkekliğin inşa edildiği bir alan olarak motosiklet kulüpleri: Toplumsal cinsiyet kodlarına ve kimlik inşasına ilişkin nitel bir çalışma. KocaeliÜniversitesi, 2015.

Çakır, Cihan. Hegemonik erkekliğin yeniden üretildiği bir alan olarak spor medyası: Spor haberlerinde erkeklik söylemleri üzerine bir inceleme.Selçuk Üniversitesi, 2015. 

Elnur, Ahmet. 1930-1960 dönemi Amerikan sineması metinlerinde kadınlık ve erkeklik temsilleri. Akdeniz Üniversitesi, 2015.

Gökpınar, Pınar. Reklamlarda erkeklik imgesinin yeniden üretimi. Gaziantep Üniversitesi, 2015.

Gön, Aslı. Performatiftoplumsal cinsiyet ve erkeklik: Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim. Ankara Üniversitesi, 2015.

Hıdır, Naz. Erkeklik kimliğindeki değişimlerin sorgulanması. EgeÜniversitesi, 2015.

Horzum, Şafak. Masculinities from the libertine to the dandy in the comedy of manners: George Etherege’s The Man of Mode, Oliver Goldsmith’s She Stoops to Conquer and Oscar Wilde's Lady Windermere's Fan. Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Karaçam, Mustafa Şahin. Vücut geliştirme alanında erkeklik kimliğinin inşasında besin desteği kullanımının yeri. Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Levent, Hatice Yıldız.Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik: Gaziantep örneği. Gaziantep Üniversitesi, 2015.

Mermertaş, Bahar. Siyasal alanda erkekliğin inşası: Kürt siyasi hareketinde cinsiyetin yeniden konumlanışı. Mardin Artuklu Üniversitesi, 2015.

Özarslan, Osman. Masculinities at night in the provinces. Boğaziçi Üniversitesi, 2015.

Özver, Nalan. Denizci askerlerde askerliğe bakış ve erkeklik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015.

Sertalp, Ezgi. 1990’lar Hollywood sinemasında tüketim toplumu, erkeklik krizi ve şiddet eleştirisi. Hacettepe Üniversitesi, 2015.

Şeker, Hatice. Popüler Türk sinemasında hegomonik erkeklik ve eşcinsellik. Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015.

Uysal Kaba, Gülsünay. La transformation de l'identité masculine en Turquie : Les nouvelles masculinités. GalatasarayÜniversitesi, 2015.

Arslan, Ahmet Duran. Murathan Mungan'ın öykülerinde hegemonik erkeklik: İfşa ve darbe, Boğaziçi Üniversitesi, 2016.

Çakmak, Muhammet Nurullah. Futbolda erkeklik ve şiddet: Nefer taraftar grubu örneği, Anadolu Üniversitesi, 2016.

Fidan, Merve. Vicdani redde yönelik tutumlar, sosyal baskınlık yönelimi, erkeklik ideolojisi ve insan hakları arasındaki ilişkiler, Ankara Üniversitesi, 2016.

Kara, Azize. Hegemonik erkeklik ve eşcinselliğe yönelik tutumlar (Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2016.

Rashid, Qaidar. The test of manhood in ernest hemingway's a farewell to arms and for whom the bell tolls. İstanbul Aydın Üniversitesi, 2016.

Sarıalioğlu, Özge. Erin gündelik hayatı: İktidar sarkacında erkeklik, militarizm, gündelik hayat, Abant Baysal Üniversitesi, 2016.

Sancar, Fatma. Toplumsal cinsiyet çalışmalarına erkek katılımı: Bir sosyal medya platformu olarak erkek muhabbeti.Yaşar Üniversitesi, 2016.

Sarper Erinç Aktürk. Becoming a man on the streets: An ethnographic study of joyrider communities of Ankara. ODTÜ, 2016.

Seven, Rümeysa.Melankoli ve Erkek Dindarlığı.Dokuz Eylül Üniversitesi, 2016.

Akar, Zafer. Mesafe senaryosu bağlamında günümüz Türk sinemasında erkeklik krizi, Kadir Has Üniversitesi, 2017.

Aydaş, Çile. Geylerin hegemonik erkeklik söylemi ile baş etme stratejileri: Çorum ili örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017.

Bülbül, Hatice Gül. Toplumsal cinsiyet bağlamında sünnetten askerliğe: Erkek olmak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2017.

Can Karadaş, Burcu. Representations of masculinities in british World War I poetry, Ege Üniversitesi, 2017.

Cura, Ceyda. Andrei Zvyagintsev filmlerinde iktidarın temsili olarak otorite ve hegemonik erkeklik, Ege Üniversitesi, 2017.

Erkuş, Uğur Uygar. Risk perception and driving performance comparisons between young male non-professional drivers and taxi drivers. ODTÜ, 2017.

Koruyucu, Rabia Aslı. Construction of trans masculinities: Experiences of trans men, lawyers and psychiatrists in Turkey, Sabancı Üniversitesi, 2017.

Meral, Erdem Ozan. Mental representations of gay men: The role of willingness to contact and disgust sensitivity. Boğaziçi Üniversitesi, 2017.

Yolcu, Ayşe Şebnem. Türk sinemasında ana konusu erkek eşcinselliği olan filmlerde eşcinselliğin temsili. Fırat Üniversitesi, 2017.

Ayvaz, Emre. Reklamlarda baba bedeninin inşası: Babalar günü örneği, Selçuk Üniversitesi, 2018.

Erdoğan, Deniz.Ankara pavyon kültüründe erkekliklerin inşası, Hacettepe Üniversitesi, 2018.

© 2021 Masculinities Journal. Tüm Hakları Saklıdır.
Created by:Uyarmedya